ANNA TERESA TYMIENIECKA pochodzi z arystokratycznej rodziny polsko-francuskiej. Urodziła się 28 lutego 1923 roku w Marianowie. Filozofią zainteresowała się w bardzo młodym wieku, czytając m.in. prace Kazimierza Twardowskiego i Henriego Bergsona; dzieła tego ostatniego filozofa podsunęła jej matka, Maria-Ludwika de Lanval Tymieniecka.

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Romana Ingardena, dzięki któremu zainteresowała się fenomenologią. Równolegle uczęszczała też na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Pełny uniwersytecki kurs filozofii ukończyła w ciągu zaledwie dwóch lat, a następnie wyjechała do Szwajcarii, gdzie jej nowym filozoficznym mistrzem został o. Innocenty Maria Bocheński, wykładowca Uniwersytetu we Fryburgu. Rozprawę doktorską poświęciła filozofi i Nicolaia Hartmanna i Romana Ingardena.

W 1951 na Sorbonie obroniła też drugi doktorat – z filozofii i literatury francuskiej. W latach 1952-1953 kontynuowała studia w College d’Europe w Brugii (Belgia). W tym czasie postanowiła się poświęcić rozwijaniu intuicji sformułowanych przez twórcę fenomenologii Edmunda Husserla. Stopniowo stała się jedną z najważniejszych postaci światowego ruchu fenomenologicznego. W 1955 rozpoczęła wykłady w Oregon State College w USA. Rok później poślubiła Hendrika S. Houthakkera, profesora ekonomii na Uniwersytecie Stanforda. W 1957 przeniosła się na Pennsylvania State University. W następnych latach prowadziła badania i wykładała na wielu renomowanych uczelniach amerykańskich.

Jest założycielką i współzałożycielką kilku ważnych towarzystw naukowych, m.in. International Husserl and Phenomenological Research Society (1969), International Society for Phenomenology and the Human Sciences (1976) oraz International Society of Phenomenology, Aesthetics, and Fine Arts (1993). W 1976 stworzyła Światowy Instytut Fenomenologii (The World Phenomenology

Institute). Jej dążenia do utworzenia tej instytucji wspierali wybitni fi lozofowie, m.in. Roman Ingarden, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur i Hans-Georg Gadamer. Od momentu powstania Instytutu aż do dziś prof. Tymieniecka pełni funkcję jego prezesa.

Od 1968 roku jest redaktorką serii książkowej „Analecta Husserliana”, która ma być kontynuacją stworzonego przez Husserla rocznika „Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung”. Redaguje też czasopismo „Phenomenological Inquiry”.

Jest autorką czterotomowego opracowania „Logos and Life”, będącego podsumowaniem badań nad rozmaitymi zagadnieniami z historii filozofii. W 2009 roku opublikowała pierwszą część nowego dzieła, które nosi tytuł „Życie w pełni logos”. Księga pierwsza, która w 2011 r. ukazała się w Wydawnictwie Poznańskim (w przekładzie Małgorzaty Wiertlewskiej), nosi tytuł „Metafizyka Nowego Oświecenia”.

Od bez mała czterdziestu lat Anna Teresa Tymieniecka konsekwentnie tworzy i rozwija fenomenologiczne badania nad światem życia, wychodząc, jak pisze jej polska tłumaczka, „od analizy ludzkiego doświadczenia życia we wspólnocie wszystkiego, co żyje”. W swoich pracach prof. Tymieniecka stara się „unikać wejścia w koleiny utartych schematów pojęciowych przesądzających o sposobie prowadzenia dyskursu filozoficznego, po to, by móc przedstawić nową koncepcję intuicji życia”.